Journal of Visual Impairment

Cardinali, G., & D’Allura, T. (2001). Parenting styles and self-esteem. Journal of Visual Impairment
& D’Allura Blindness ,  5, 261-272.
Criss,  M.,  Pettit,  G.,  Bates,  J.,  Dodge,  K.,  &  Lapp,  A.  (2002).  Family  adversity,  positive  peer
relationships  and  children’s  externalizing  behavior:  A  longitudinal  perspective  on  risk  and
resilience.  Child Development ,  4, 1220-1237.
Dizman,  H.  (2003).  Anne-babası  ile  yas¸ayan  ve  anne  yoksunu  olan  çocukların  saldırganlık
eilimlerinin incelenmesi . Yüksek lisans tezi (basılmamıs¸). Ankara: Ankara Üniversitesi, Ankara,
Turkey.
Dög˘ ücü,  F.  (2004). Tosya  ilçesinde  farklı  liselerde  ög˘ renim  gören  ergenlerin  arkada s¸  ilis¸kilerinin
incelenmesi . Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
Erwin, P. (2000). Çocuklukta ve ergenlikte arkadas¸lık. I
˙
stanbul: Alfa Yayıncılık.
Freedman, J. L., & Sears, D. O. (1989). Sosyal psikolojisi . (Social Psychology: Ali Dönmez, Trans.).
I
˙
stanbul: Ara Yayıncılık. (Original work published 1965).
Gazelog˘ lu,  C.  (2000).  Iÿlkokul  dördüncü  sınıf  ö g˘ rencilerinin  psiko-sosyal  gelis¸imine  ana-baba
tutumunun  etkisinin  incelenmesi .  Bilim  uzmanlıg˘ ıg˘ tezi  (basılmamıs¸).  Hacettepe  Üniversitesi,
Ankara, Turkey.
Gfroerer, K. P., Kern, R. M., & Curlette, W. L. (2004). Research support for individual psychology’s
parenting model. Journal of Individual Psychology,  61 (4),379-388.
Güneysu, S. (1982). Ana babaların çocuklarına kars¸Ä± tutumları ve çocuklardaki davranı s¸ problemleri.
Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey.
Gürsoy,  F.,  &  Yıldız  Bıçakçı,  M.  (2003).  Sigara  kullanan  ve  kullanmayan  gençlerin  yalnızlık
düzeylerinin incelenmesi.  Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi,  14 (2), 71-81.
Haaposala,  J.,  &  Pokela,  E.  (1999).  Child  rearing  and  child  abuse  antecedents  of  criminality:
Research design and findings on criminality, violence, and child abuse. Aggression and Violent
Behavior ,  4  (1), 107-127.
Harvey, E. (1999). Do children lose when mothers work? Worklife Report,  11 , 9.
Hatipog˘ lu,  Z.  (1996).  Ergenlik  ça g˘ ındaki  ö g˘ rencilerin  benlik  tasarım  düzeyleri  ile  algılanan
anne  davranıs¸ları  arasındaki  ili s¸kinin  incelenmesi.  Yüksek  lisans  tezi  (basılmamıs¸).  Marmara
Üniversitesi, I
˙
stanbul, Turkey.
Helwig, C., Louise, A., Tan, D., & Boyd, D. (2003). Chinese adolescents’ reasoning about democratic
and authority-based decision making in peer, family and school contexts.  Child Development ,  3,
783-800.
Ketsztsiz, M., Ryan, B. A., & Adams, G. R. (1998). Family processes, parent-child interactions, and
characteristics influencing school-based social adjustment.  Journal of Marriage and the Family ,
60, 374-387.
Nielsen,  D.,  &  Metha,  A.  (1994).  Parental  behavior  and  adolescent  self-esteem  in  clinical  and
nonclinical samples. Adolescence ,  19, 115-126.
Özcan, H. (1996). I˙lkokul ög˘ rencilerinin özgüvenleri, akademik ba s¸arıları ve anne-baba tutumları
arasındaki ilis¸kiler . Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, I
˙
stanbul, Turkey.
Ög˘ retir,  D.  (1999).  Alt  ve  üst  sosyo-ekonomik  düzeydeki  altı  yas¸  çocuklarının  sosyal  oyun
davranıs¸ larıyla  anne-baba  tutumları  arasındaki  ilis¸ kinin  incelenmesi .  Ankara:  Ankara
Üniversitesi.
Recepov,  R.  (2000). Algılanan  ana-baba  davranı s¸ları  (kültürler  arası  bir  kar s¸Ä±las¸tırma) .  Doktora
tezi (basılmamıs¸). Ankara Üniversitesi, Ankara, Turkey.
Saylan,  N.  (2002). I˙lkög˘ retim  çocukları  üzerinde  ana-baba  tutumlarının  etkisinin  incelenmesi.
I
˙
stanbul: Marmara Üniversitesi.
PARENTAL ATTITUDE PERCEPTIONS 706
Starrels,  M.  E.  (1992).  Attitude  similarity  between  mothers  and  children  regarding  maternal
employment.  Journal of Marriage and the Family ,  102, 91-103.
Tait,  L.,  Culp,  A.,  Culp,  R.,  &  Miller,  C.  (2002).  Relation  of  maternal  cognitive  stimulation,
emotional support and intrusive behavior during head start to children’s kindergarten cognitive
abilities.  Child Development ,  1, 110-131.
Twenge, J., & Campbell, K. (2001). Age and birth cohort differences in self-esteem. Personality &
Social Psychology Review ,  4, 321-345.
Varlinskaya, A. I., & Spear, L. P. (2006). Differences in the social consequences of ethanol emerge
during  the  course  of  adolescence  in  rats:  Social  facilitation,  social  inhibition,  and  anxiolysis.
Development Psychobiology Review,   48, 146-161.
Vatansever, N. (1999). Göçmen olan ve olmayan ailelerin on-oniki yas¸ grubundaki çocukların anne-baba tutumları ve depresyon düzeylerinin incelenmesi . Yüksek lisans tezi (basılmamıs¸). Ankara:
Ankara Üniversitesi.
Walker, G. (1996). Çocuk yetis¸tirmede es¸lerin görüs¸ ayrılıkları. Ya s¸adıkça E g˘ itim ,  43, 41 46.
Warash, B., & Markstrom, C. (2001). Parenting and self-esteem. Education,  121, 485-494.
Yıldız  Bıçakçı,  M.,  &  Gürsoy,  F.  (2004).  Annesi  çalı s¸an  ve  çalıs¸mayan  çocukların  anne-baba
tutumlarını  algılamalarının  ve  benlik  imajlarının  incelenmesi. Ankara: Ankara  Üniversitesi  Ev
Ekonomisi Yüksek Okulu Yayını:8, Bilimsel Aras¸tırma ve I
˙
ncelemeler : 8.

Posted in Uncategorized